top of page

几年级

shàngjǐ nián jí?

Which grade are you in ?

Part 1: Write down the sentences on bi ji ben: 

 

 ​question: nǐ  shàng jǐ  nián   jí?                

      你 上 几 年 级    ?

Answer:     wǒ shàng  __nián   jí

            我上  __年 级  。

         (replace jǐ几with the number of your grade)

Part2: Watch the video and answer the questions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Write down the vocab on paper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Read the dialogue out loud

  • Type the dialogue on your dian nao. Link 

A: 早  上  好!

B:早  上  好!

A:你叫什么名字?

B: 我叫_____。  你呢?

A: 我叫_____。

A:  你今年几岁?

B:我今年_____岁。

A:你的生日是几月几号?

B:我的生日是___________。

​A:你  上     年  级 ?

B:我  上   ____  年  级 。 你呢

A:我   上 ___ 年  级。

bottom of page