top of page

                 

     这是zhè shì/那是nà shì                                                                                             QUIZLET 

 

 

                  zhè shì shén me? 这是什么? 

                  This is  what    ?  

Answer:     zhè shì ____。

                 zhè shì  shén me             zhè shì  zhuō zi

Example: 这是什么?       这是桌子。

                                            zhè shì yǐ zi

                                            这是椅子

                                            zhè  shì  mén

                                           这是门。 🚪

                                                     shū 

                                            这是书。📕

                                                    shū bāo

                                            这是书包。🎒

  Your turn: 

  Q: _____________

  A:—————————

  Q:_____________

   A: _______________

  Q:_____________

   A: _______________

 

    

                    nà shì  shén me                      chǐ  zi       

                   那是什么?      那是尺子。 📏

                                                      bǐ

                                             那是笔。 🖊

                                                       bǐ jì běn

                                             那是笔记本。

                                                     diàn nǎo 

                                              那是电脑。💻。

                                                     shuǐ bēi

                                              那是水杯。 

Your turn: 

 Q: _____________

  A:—————————

  Q:_____________

   A: _______________

  Q:_____________

   A: _______________

                  

    

bottom of page