top of page

新网路咖啡店 招聘服务员

男、女不限
• 年龄:十六岁或十六岁以上
• 学生也可以申请,全职、兼职都可以
• 上班时间:星期三~星期五下午一点至晚上十点,周末下午三点至晚
上十一点
• 薪水:全职-- 两万五千元/月; 兼职-- 每小时一百八十元
另外,提供免费午餐、晚餐,但不提供住宿
• 假期:全职-- 二十天;兼职-- 五~十天
• 制服:公司提供制服-- 三件白色衬衫,三条蓝色长裤(男)/蓝色
裙子(女)
申请者要有下面的条件:
• 会用电脑,能教顾客上网
• 会说英文和中文
• 个性热情、友好
• 工作认真
有兴趣的话,请跟王经理联系:
电话:02–2367–3722
电子邮箱:BEcafebistro@gmail.com
网咖地址:台北市新生南路三段86巷6號

改写自http://mepopedia.com (2007) 和 http://bj.ganji.com (2012)

〈文章一〉 新网路咖啡店 招聘服务员
根据〈文章一〉的内容,选出正确的答案。把答案写在方框里。
1. 〈文章一〉是......
A. 菜单。
B. 感谢卡。
C. 广告。
D. 信。

2. 根据(一)的内容,选出三个正确的叙述。把答案写在方框里。任何次序
都可以。 [3分]
A. 这个网路咖啡馆是一个很老的咖啡馆。       例: B
B. 这个咖啡馆在招聘男服务员和女服务员。
C. 十六岁的学生可以申请这个工作。
D. 十七岁的学生不可以申请这个工作。
E. 上班时间是从早上到晚上。
F. 星期六的下班时间比星期五的晚。
G. 服务员在咖啡馆吃午饭和晚饭,不用付钱。
H. 咖啡馆会给服务员住的地方。


根据(一)和(二)的内容, 判断下面的叙述对还是错。在方框里打勾 [],
并以文章内容说明理由。两个部分都答对才能得分。

对 错
例:公司会给服务员制服。 
理由:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 公司提供制服. . . . . . . . . . . . . . . . . .


3. 申请的人不需要会两种语言。

理由:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 申请的人必须对人亲切。

理由:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

根据(二)和(三)的内容,回答下面问题。
5. 为什么申请这个工作的人,要知道怎么用电脑?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 在(二)的内容里,哪一个词是“用心”的意思?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. 如果想要申请这个工作,应该给谁打电话?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 这个网路咖啡馆是在哪一个城市?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bottom of page