top of page

Confirming a date

To ask someone to confirm a date, use吗 or 是不是 shì bú shì in the question, if yes, 是 shì ; to answer no, say 不是 bú shì  

今天是八月十六日吗?               是

昨天是八月十四日吗?               不是

明天是八月十七日吗?                是

是不是

今天是不是八月十六日?                           是。 

明天是不是八月十八日?                         不是。

昨天是不是八月十五日。                           是。  

Your Turn

Ask your friends: 

A: ______, 今天是______吗?                _____: _________。

               

A: _____, 昨天是_____吗?             _____: _________。      

A: _____, 明天是_____吗?            _____: _________。

是不是

A:今天是不是______?                    _____: _________。 

A: 明天是不是_______?                     _____: _________。

A: 昨天是不是_______ ?                      _____: _________。  

bottom of page