top of page

​Classroom phrase: 

 • 请进                      qǐng jìn      

 • 请坐                      qing zuò

 • 站起来                  zhàn qǐ lái

 • 不要说话              bú yào shuō huà

 • 注意听                  zhù yì tīng 

 • 请安静                  qǐng ān jìng

 • 把书打开              bǎ shū dǎ kāi 

 • ​到前面来              dào qián miàn lái 

 • 请回座位              qǐng huí zuò wèi

 • 请坐好                  qǐng zuò hǎo 

 • 请举手                  qing jǔ shǒu

 • 把手放下              bǎ shǒu fàng xià

 • 大声点儿              dà shēng diǎn ér

 • 再说一次              zài shuō yí cì

 • 很好                      hén hǎo

 • 非常好                  fēi cháng hǎo

bottom of page