top of page

Asking if someone if of a certain nationality 

There are two ways ask these question. 

Way 1: nǐ shì _____rén ma?     or    way 2:    nǐ shì  bú shì ______?

            你 是 _____人  吗?                           你  是  不  是  _____? 

         

                                                    a

Way 1:      你是中国人吗?   是啊,我是中国人。 

                                               不是,我不是中国人。

                         dé guó rén                                              dé guó rén

                 他是德国人吗?    是的,他是德国人。

                                                            dé guó rén

                                                 他不是德国人。            

Way 2: 你是不是中国人?    是,我是中国人。

                                                 我不是中国人。 

                              yīng guó rén                    yīng guó rén

                他是不是英国人?    他是英国人。     

                                                              yīng guó rén

                                                   他不是英国人。 

bottom of page