top of page

​我的家

      我叫马九山。我家有四个人。我有爸爸、妈妈和一个妹妹。

 

      我爸爸今年四十七岁。他是老师。我妈妈三十九岁,她是医

                                                                      xué shēng 

生。我今年十二岁,我妹妹六岁,我们都是学生。 

                         chǒng wù

      我家有很多宠物。我们有三只猫,一只鸟和两只狗。猫是妈妈

 

的,鸟是妹妹的。狗一只是爸爸的,一只是我的。爸爸的狗很大,

   xiōng                          kě ài

很凶;我的狗很小,很可爱。 

 

bottom of page