top of page
Portrait of a Boy with Glasses
Girl at School
Portrait of a Boy with Glasses
Girl at School
Portrait of a Boy with Glasses
Girl at School
Portrait of a Boy with Glasses
Girl at School

你喜欢学哪个科目?

​我最喜欢化学。

为什么?

 

因为我觉得化学很有意思,老师教得也好。

​你每天功课多吗?要做多长时间?

不太多,大概要做两个小时。 

你们常常有测验、考试吗?

每个月测验一次,每个学期考两三次。 

Words: 

科目          kē mù                     subject

最喜欢      zuì xǐ huān              favorite 

为什么     wèi shén me              why 

因为         yīn wèi                     because

觉得         jué de                       think 

有意思     yǒu yì sī                     interesting 

教            jiāo                             to teach

功课        gōng kè                      homework 

要             yào                            need

多长时间  duō cháng shí jiān      how long 

不太         bú tài                         not too

大概         dà gài                         around

常常        cháng cháng             always 

测验        cè yàn                          test

考试        kǎo shì                         exam

学期         xué qī                         semester 

考            kǎo                               to test 

两三次     liǎng sān cì               two、three times

 

Grammar
Track 27.mp3Artist Name
00:00 / 00:46
1. 哪个科目?nǎ gè kē mù which subject

你喜欢学哪个科目? 

​你喜欢不喜欢学哪个科目?

————————————?

​————————————?

Verb + 得 de+ [Degree Complement]

化学老师很好。jiāo to teach

中文很难,但是我得很好。

画画很有意思,我也得很好。

 

____________________________

 

___________________________ 

多长时间 duō cháng shí jiān how long

subject+verb+多长时间​+noun 

你每天多长时间功课

她每天多少时间

他每天多长时间

 

____________________________

 

___________________________ 

​——————————————

Listen and fill in the blanks. 

你喜欢学———科目?

​我————化学。

为什么?

 

因为我觉得化学————,老师——也好。

​你每天——多吗?要做多长时间?

不太多,大概要做两个小时。 

你们——有测验、考试吗?

每个月测验一次,每个学期考————。 

Track 27.mp3Artist Name
00:00 / 00:46
bottom of page