top of page

Poster making 

                                       标题(title)

         (introduction)...

一.活动目的huó dòng mù di:

(activity purpose)

二. 活动对象huó dòng duì xiàng:

(activity audience)

三.活动安排 huó dòng ān pái:

(activity arrangement)

        报名方式bào míng fāng shì

            Register ways 

                                                                   XXX

                                                               X 年X月X日

                      

                                  过中秋

    (introduciton)农历八月十五日是中秋节,这个节日很重要。希望大家可以来ISHCMC和我们过中秋节。 

一.活动目的huó dòng mù di:庆祝中秋节

二. 活动对象huó dòng duì xiàng:学生,老师,家长,

(activity audience)

三.活动安排 huó dòng ān pái:

(activity arrangement)

  • 晚上6:00-6:30:唱歌,跳舞

  • ​晚上6:00-7:00:吃水果:柚子,苹果,西瓜

  • 晚上7:00-7:30:做灯笼

  • ​​晚上7:00-8:00:赏月 🌙

        报名方式bào míng fāng shì:如果你想参加,请给月月发邮件,01234@ishcmc.edu.vn. 谢谢!

            

                                                                     月月

                                                               2020 年10月1日

bottom of page